วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ครูชำนาญการพิเศษเกณฑ์ใหม่

เรียน ท่านที่มีความสนใจในการทำวิทยฐานะชำนาญการเกณฑ์ใหม่ ซึ่งเกณฑ์จะตกลงให้ได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท ราชภัฏได้เชิญผู้จัดทำเกณฑ์แนวใหม่มาสัมมนาที่ราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ สนใจสอบถาม ครูภาณุมาศ ศรีราม ๐๘-๙๘๔๘-๐๐๐๙

ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสัมมนาการบริหารการศึกษา"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่" ได้เชิญผู้ที่ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน 2552 (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ก.ค.ศ.) จากกระทรวงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประกอบกับผู้ที่มีประสบการณ์การจัดทำผลงานอีกประมาณ 2-3 ท่าน สัมนาวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูภาณุมาศ ศรีราม 08-9848-0009 มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา 200 บาท อาหารกลางวัน 1 มื้อ เบรคเช้า-บ่าย เอกสาร/พร้อมเกียรติบัตร สถานที่โรงแรมเพชรเกษมแกรนบอลรูม คุ้มจริงๆ ครับ

กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่"ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม10 ตุลาคม ൨൫൫൨

08.00-09.00 ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-09.30 พิธีเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์

09.30-10.30 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) โดย นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ก.ค.ศ.

10.30-10.40 พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.00 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) โดย นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ก.ค.ศ.

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 เทคนิคและข้อสังเกตการเขียนผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-16.00 เทคนิคและข้อสังเกตการเขียนผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

16.30 มอบเกียรติบัตรและพิธีปิด

หนังสือจะส่งไปตามโรงเรียนหลังจากนี้ ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อๆไปครับ สำรองที่นั่งได้ที่ครูภาณุมาศ ศรีราม 08-9848-0009 ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น